زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

 

شرح فعاليت ها :

1- انجام مطالعات لازم در مورد بيماريهاي بومي منطقه و تعيين اولويت ها جهت پيش بيني برنامه هاي اجرايی
2- پيش بيني و تهيه برنامه هاي عملياتي بيماريهاي واگير و غيرواگير منطقه با توجه به اولويت آنها و پيشنهاد آنها به مرکز بهداشت استان
3- دريافت برنامه هاي عملياتي تاييد شده و ابلاغ آن به واحدهاي تابعه جهت اجرا
4- پيش بيني و تهيه لوازم و وسايل مورد نياز و توزيع آن بين واحدهاي تابعه جهت اجراي عمليات طبق اعتبارات مصوب
5- همراهي با تيم بازديد از مراکز بهداشتي و درماني به منظور بررسي فعاليت مراکز مذکور در زمينه مبارزه با بيماريها
6- شرکت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت
7- نظارت بر انجام کليه امر فني واحدهاي تابعه
8- دريافت آمار عمليات انجام شده از واحدهاي تابعه و تنظيم گزارش نهايي ارائه آن به واحدهاي ذيربط

-9 جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمارها و ارائه پسخوراند به واحدهای ذیربط و همچنین ارسال آمار به استان
-10 
شرکت در جلسات و کميسيون هاي مختلف و ارائه نظرات تخصصي و مشورتی
-11 
پيش بيني و کوشش در رفع احتياجات نيروي انساني مورد نياز برنامه هاي مبارزه با بيماريهاي واگير و غیر واگیر در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش
-12
بررسي گزارشهاي آماري رسيده از مراکز بهداشتي و درماني از نظر اپيدميولوژيک
-13 
تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز و ارائه آن به مقامات و مسئولان مربوط

 

 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 35
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 53602
تعداد کاربران بر خط 1