زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

نام واحد  : گسترش

نام مسئول : جناب آقای عباس ساریخانی

تعريف واحد:

  گسترش شبكه های بهداشتی ، واحدي است جهت تعيين نقشه و پيشنهاد محل استقرار واحدهاي بهداشتي درماني شهري و روستائي در محدوده تحت پوشش بر اساس جمعيت، نقشه جغرافيايي، امکانات، نياز منطقه و ساير عوامل و همچنين پيش بيني نيروي پرسنلي و تجهيزات مورد لزوم و نظارت بر عملکرد آنان و ايجاد هماهنگي هاي لازم و در صورت لزوم جابجايي، کاهش يا افزايش واحدها، پرسنل و تجهيزات جهت انجام هر چه بهتر وظايف اين واحدها.

 شرح وظايف:
     1- ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مراکز بهداشتي درماني در تمام سطوح ارائه خدمات محيطي و ستادي با يکديگر و واحداي ستادي با معاونت بهداشتي و دانشگاه علوم پزشکي؛

2- پيش بيني جدول تشکيلاتي جهت رديف هاي مورد نياز و تامين نيروي انساني در تمام؛ رده‌ها اعم از قراردادي، رسمي، پيماني، طرحي و پزشک خانواده؛

3- پيش بيني و تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز مراکز و خانه هاي بهداشت و هماهنگي جهت استفاده بهينه از آنها؛

4- مشخص نمودن محدوده جغرافيايي و جمعيتي تحت پوشش مراکز و خانه هاي بهداشت؛

5- تسهيل دسترسي مردم به خدمات بهداشتي در نزديک ترين مکان به محل سکونت با راه اندازي مراکز شهري، روستائي، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مورد لزوم بر اساس اولويت؛

6- ايجاد هماهنگي برون بخشي به منظور جلب مشاركتهاي مردمي و غيره؛

7- مشخص نمودن تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب پس از پايش و ارزيابي با همکاري ساير واحدهاي محيطي و ستادي؛

8- هماهنگي و همكاري نزديك و مستمر با مركز آموزش بهورزي در كليه مراحل پذيرش بهورز بومي، تربيت،  آموزش و استخدام آنها؛

9- تدوين، پيشنهاد و اجراي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي حين خدمت رده هاي مختلف؛

10- نظارت بر تملك محل مطلوب جهت احداث واحدهاي بهداشتي و پي گيري محل مناسب جهت واحدهاي استيجاري و تعيين اولويت جهت احداث؛

11- پيشنهاد جهت تشويق، تنبيه، تغيير عنوان و جابجايي كاركنان؛

12- تشكيل كميته تشويقات به صورت ماهيانه با حضور رياست محترم مركز بهداشت، مسؤولين واحدهاي مربوطه، مسؤول امور اداري و دبير كميته تشويقات و به پيشنهادهاي ارسال شده از سوي مراكز رسيدگي مي شود؛

13- ايجاد هماهنگي درون بخشي بين واحدهاي ستادي مستقر در مركز بهداشت

14- مسؤول اجراي طرح بيمه روستايي (پزشک خانواده)

15- برنامه ريزي جهت تشکيل جلسات ماهيانه مسوولين مراکز شهري و روستائي با رئيس مرکز بهداشت و مسؤولين واحدها و تيم نظارت و پي‌گيري مصوبات جلسات؛

16- تشکيل ستاد نوروزي با هماهنگي ساير واحدها جهت برنامه ريزي و ارائه خدمت مناسب و ويژه در ايام نوروز به مسافرين و همکاري با ديگر ارگانها در ايام نوروز؛

17- پي گيري نظرات، مسائل و مشكلات مراكز و خانه هاي بهداشت در مناطق و واحدهاي تحت پوشش؛

18- پي گيري و بررسي شكايات رسيده در رابطه با واحدهاي بهداشتي در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهاي مربوطه؛

19- تهيه ليست پزشكاني كه از محروميت از مطب استفاده مي نمايند به صورت ماهانه؛

20- رايانه اي نمودن كليه اطلاعات شاغلين، ساختماني، جمعيتي، تجهيزاتي و ... و ثبت در رايانه ستاد گسترش؛

21- جمع آوري و كنترل تعداد 103زيج حياتي  زیج سلامت از خانه هاي بهداشت و تحويل زيجهاي جديد و تجزيه و تحليل آماري و محاسبه شاخص بهداشتي از مجموع كل اطلاعات موجود در زيجها؛

22- برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي پرسشگری هاي مختلفي که از سوي معاونت محترم بهداشتي (ستاد گسترش دانشگاه ) به اين واحد ارجاع مي شود؛

23- ارسال آمار بيمه روستايي به صورت فصلي و ماهانه به معاونت محترم بهداشتي و اداره كل بيمه استان همدان شامل اطلاعات مراجعين و استقرار پرسنل پزشک خانواده ؛

24- برنامه ريزي جهت آموزش نيروهاي جديد الوروددر واحدهاي ستادي مربوطه؛

25- تهيه برنامه عملياتي سالانه.

 

آدرس : بلوار انقلاب جنب فنی حرفه ای  مرکز بهداشت شهرستان ملایر

تلفن : 3340102-0851

تعداد پرسنل  : 6 (شش نفر)

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 21
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 53588
تعداد کاربران بر خط 0