زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

شرح وظايف مسئول  امور مالي:

 

 1- تهيه و تدوين صورتهاي مالي واحد و نظارت مستمر بر عمليات امور مالي تطبيق کليه پرداختها

 با قوانين وآئين نامه ومقررات حالم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهاي مالي وساير گزارشات  مديريتي مورد لزوم به امور مالي

 2 - هماهنگي در اجراي قوانين ومقررات حالم  بر عمليات مالي وحفظ حراست از اسناد ودفاتر مالي

 3- پيگيري ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ي واحد

 4- حفظ وشناسائي وهم چنين نگهداري  حساب اموال ماشين آلات تجهيزات- وساير دارييهاي واحد

 5- کنترل امضاء اسناد مالي واوراق تعهد آور بر اساس تفويض اختيارات رياست محترم دانشگاه

 6 اجراي کد ينگ وسر فصلهاي اعلام شده توسط  مديريت امور مالي دانشگاه

 7- اجراي عمليات مالي وتامين اعتبار کليه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغي تخصيصي

 8- گزارش کتبي به امور مالي در مورد تشخيص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت

 9- واگذاري تنخواه گردان به مامورين خريد

 10- نظارت بر اجراي امور محوله به امور مالي وامين اموال

 11- مراقبت از پرداخت حقوق ومزايا- اضافه کار ماموريت کارانه پاداشها حق الزحمه و00

 12- امضاء اسناد ماالي و چک بانکي

  

   شرح وظايف مسئول دريافت وپرداخت و اعتبارت

  1 تامين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين ومقررات مربوط وبا هماهنگي مسئول امور مالي واحد

 2- پرداخت هزينه ها در حد اعتبارات  مصوب تخصيص  باهماهنگي مسئول واحد

 3- عهده دار ثبت بودجه تخصيص( جاري اختصاصي رديف و000 ) يافته از مديريت امور مالي دانشگاه

 4 ثبت هزينه ها طبق اعتبارات موجود

 5- پاسخگوئي به سوالات و مطالبات افراد حقيقي وحقوقي  ذينفع برابر اسناد مالي

 6- مسئوليت صدو برگ گواهي ضمانت و حقوقي وصدور چک

 7- رفع واخواهي اسناد هزينه وارائه مجدد به حسابرس  استاني

  

  شرح وظايف جعمدار اموال

 1 حفظ وحراست از اموال تحت ابوابجمعي

 2- صدور سند انتقال اموال

 3 تهيه فرم 19 اموال منقولي

 4 صدور خروج برگ اموال

 5- الصاق بر چسب بر روي اموال

 6- تهيه وتنظيم صورتحسابهاي فرستاده ورسيده

 7- ثبت دفاتر اموالي

 8 تهيه گزارش اموال مسروقه واسقاطي

  

شرح وظایف مسئول درآمد

 1- تهيه قبوض سه برگي از مديريت امورمالي و توزيع به موقع بين مراکز بهداشتي ودرماني وحفظ

حراست و نگهداري از قبوض موجود در ستاد شبکه

 2- نظارت مستمر بر در آمدهاي نقدي وغير نقدي وتعرفه هاي پزشکي

 3- نظارت بر وصول به موقع در آمد مراکز

 4- تهيه صورتحسابهاي بيمه هاي طرف قرارداد وپيگيري مستمر ونظارت دقيق بر ارسال  ووصو ل وکسورات اعمال شده توسط موسسات

 5- ارسال حواله بانکي ماهيانه شبکه به دانشگاه همراه با  ليست هاي مر بوطه

 

شرح وظايف حسابرسي  و رابط بانکها و موسسات

 1-    تطبيق اسناد تدارکات وخدمات با قوانين موجود0

 2-    عهده دار امور حقوقي کارکنان وساير مزاياي متعلقه کارکنان

 3-    ارائه مدارک کسورات ( بيمه اجتماعي بيمه درمان ماليات و0000 ) به ادارات وموسسات مربوطه

 4-    جمع آوري احکام ماموريت کارکنان

 5-     همکاري با دريافت وپرداخت در خصوص واخواهي اسناد هزينه

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 27
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 53594
تعداد کاربران بر خط 0