زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

 

مرکز آموزش بهورزی ملایر در سال 1357 تاسیس گردید هم اکنون با 102 خانه بهداشت و180بهورز زن و مرد مشغول به انجام وظیفه در روستاهای تحت پوشش خود هستند و 11دانش آموز دوره 26 درحال گذراندن دوره ميباشند تعداد مربیان مرکز بهورزی ملایر بر اساس آئین نامه 5 نفر بوده و همه مربیان به صورت ثابت در اين مرکز به ترتیب و نظارت دانش آموزان و فارغ التحصیلان بهورزی مشغول می باشند درحل حاضر پرسنل مركز بهورزي به شرح ذيل ميباشد .

1-مهلا عليزاده   مدير مركز بهورزي

2- ماشاله روستايي مربي مبارزه

3- نسرين عظيمي مربي پرستاري

4-فاطمه همراهي مربي خانواده

5-مجيدتركاشوند مربي بهداشت محيط وحرفه اي

5-فاطمه يعقوبي مربي مامايي

مرکز آموزش بهورزی ملایر به 3 کلاس درس یک خانه آموزشی یک اتاق کار عملی مدیر و اتاق مربی و خوابگاه جهت دانش آموزان زن و مرد تجهیز است  امید است که در آینده با عنایت و توکل به خداوند متعال و با استفاده از منابع انسانی بتوانیم گامی موثر در جهت ارائه خدمات بهداشتي درسطح روستاهابرداريم.

وظايف مركز آموزش بهورزي ، باز آموزي مداوم كاركنان نظام  سلامت 

تبصره 1- الف : پذيرش و تربيت بهورز

·         تشكيل كميته جذب شهرستان با حضور : مدير مركز آموزش بهورزي و بازآموزي مداوم كاركنان نظام سلامت كارشناس مسئول گسترش شبكه  شهرستان رئيس مركز بهداشت شهرستان مسئول كارگزيني شبكه به منظور:

         الف - تعيين روستاهاي داراي اولويت از نظر جذب و پذيرش بهورز

         ب  - بررسي پستهاي بلاتصدي  بهورزي  با حضور كارشناس مسئول بهورزى و بازآموزي مداوم كاركنان استان

·         توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر در خا نه هاي بهداشت و جلب همكاري مردم ، شوراي اسلامي ، معتمدان محلي و غيره

·         بر قراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرايط براي ارائه خدمات بهداشتي درماني و توجيه ارزش اين خدمات

·          اطلاع رساني در خصوص  پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر از طريق نشر آگهي در مساجد ،خانه بهداشت ،مراكز بهداشتي درماني ، اماكن عمومي و غيره

·         جمع آوري مدارك مورد نياز داوطلبان و تنظيم پرونده براي آنان

·         برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بين داوطلبان بومي هر محل و معرفي آنان به هسته گزينش

·         اعلام اسامي پذيرفته شدگان براي ثبت نام و تكميل پرونده در مركز آموزش بهورزي و بازآموزي مداوم كاركنان نظام سلامت

·         فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود  به مركز

·         تامين امكانات رفاهي دانش آموزان ( طبق آيين نامه)

·         برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش نظري عملي و كار آموزي و و ترتيب حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي

·          برگزاري آزمونهاي پايان هر پايه و مشاركت در آزمون فينال

·          تنظيم برنامه آموزشي دوره آموزش  بهورز ماما( آيين نامه بهورز ماما )

·         تدوين طرح درس روزانه و كلي و چك ليست هاي آموزشي توسط مربيان

·         برگزاري امتحانات هر پايه در طول دوره آموزش

·         تامين محيط سالم اجتماعي براي دانش آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

·         بر پايي اردوهاي علمي ، فرهنگي ، تفريحي دانش آموزان  بهورز در معيت مربيان

·         تائيد بومي بودن و  محل سكونت داوطلبان

تبصره 2-ب : باز آموزي مداوم كاركنان نظام  سلامت

·         پيگيري تشكيل كميته آموزش شهرستان ( متشكل از رئيس مركز بهداشت شهرستان , مسئولين ستادي بر حسب مورد ، مدير مركز آموزش بهورزي , بازآموزي مداوم كاركنان نظام سلامت

تذكر: دبير كميته آموزش مدير مركز آموزش بهورزي و بازآموزي مداوم كاركنان نظام سلامت مي باشد .

·         برگزاري نيازسنجي آموزشها به صورت متمركز و بررسي اطلاعا ت ماندگار از دوره هاي  

       برگزار شده پس از  شش ماه جهت كليه رده ها و با همكاري واحدهاي ستادي

·         اعلام نتايج نياز سنجي ها به واحد هاي ستادي

·         دريافت نيازهاي آموزشي پرسنل از واحدهاي مختلف مركز بهداشت شهرستان  

·         طرح در كميته آموزش و تطبيق نيازهاي  واحدها با نياز واقعي پرسنل و شرايط موجود

·         جمع بندي نيازهاي آموزشي و عناوين مورد نياز آموزشي در برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي كشور  بر اساس فرمت نظام جديد آموزش كاركنان ( فرم شماره ....)

·         تكميل فرم 26 آموزش كاركنان جهت دريافت مجوز از استان با همكاري واحدهاي ستادي , جمع بندي   و ارسال به معاونت پشتيباني

·         پيگيري دريافت مجــوزهاي برگزاري دوره و اعلام به واحدها جهت برنامه ريزي و اجراي برنامه ها

·         تهيه برنامه جامع آموزش كاركنان به صورت پنج ساله  و اعلام به واحدها

·         تعيين گروه هاي هدف آموزش پرسنل بر اساس رسته هاي شغلي حوزه معاونت بهداشتي

·         برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي آموزشي با همكاري واحدهاي ستادي

·         ارسال عناوين آموزشي پنج ساله ( توسعه اقتصادي اجتماعي و ....) به معاونت پشتيباني

جمع بندي و ارسال عناوين آموزشي پيش بيني شده در برنامه هاي پنج ساله به صورت ساليانه به معاونت پشتيباني جهت دريافت مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 57
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 53624
تعداد کاربران بر خط 2