امام علی علیه السلام: تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده است و کلید آن دروغ است.
معرفي